Analiza usterek

Wadliwe działanie rozrusznika może objawiać się na różne sposoby. Może on obracać się, ale nie pokręcać wałem korbowym silnika, lub obracać zbyt wolno. Może on wydawać nietypowy dźwięk, który wymaga zbadania, lub nie obracać się w ogóle, czemu może towarzyszyć głośny lub cichy przełącznik magnetyczny. Poniższe scenariusze pomogą zdiagnozować problem z obwodem rozrusznika, ocenić możliwe przyczyny i podjąć właściwe działania. Niemniej jednak, zawsze należy odwołać się do instrukcji obsługi producenta pojazdu, dla uzyskania konkretnych informacji dotyczących procedur diagnostycznych i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do układu rozruchowego dla danego pojazdu.

1. Czy rozrusznik obraca wał silnika zbyt wolno?
 • Upewnij się, czy akumulator jest całkowicie naładowany (12,6 V) oraz czy kable akumulatora i zaciski są w dobrym stanie
 • Zbyt duży kąt wyprzedzenia zapłonu będzie generował siły spalania przeciwdziałające obrotom silnika. Siły te będą przenoszone na rozrusznik podczas wzbudzania rozrusznika, zmniejszając jego wydajność.
 • Nadmierna lepkość oleju, zwłaszcza w zimnych warunkach pogodowych, silnie oddziałujących na ten parametr oleju, spowoduje zmniejszenie zdolności silnika do obracania. Ten wzrost oporu silnika będzie przenoszony na rozrusznik podczas wzbudzania, zmniejszając jego wydajność.
 • Modyfikacje silnika zmieniają charakterystyki jego pracy. Jeżeli wprowadzane zostają zmiany, istnieje możliwość pojawienia się dodatkowych sił przeciwdziałających pracy rozrusznika. Rozrusznik powinien zostać wymieniony na taki, który odpowiada nowym charakterystykom pracy silnika.
 • Inną przyczyną może być luźny zestyk przełącznika magnetycznego lub alternatywnie, może występować usterka montażowa silnika (np. brak warstwy, zużycie szczotki), lub silnik może być uszkodzony.
2. Czy rozrusznik nie kręci wałem korbowym silnika? 
 • Rozrusznik jest zaprojektowany tak, aby wykonywał określoną liczbę obrotów na minutę (obr./min.). Jeśli połączenia lub przewody akumulatora są skorodowane lub zabrudzone, może to powodować, że rozrusznik będzie się obracał wolniej niż przewidziana dla niego wartość obr./min. Upewnij się, że wszystkie połączenia akumulatora i przewody są czyste i odpowiednio zabezpieczone.
 • Inną przyczyną może być to, że zębnik rozrusznika nie zazębia się z wieńcem zębatym. Alternatywnie może występować poślizg sprzęgła lub zablokowanie silnika.
3. Czy rozrusznik obraca się bez obracania wału korbowego silnika? 
 • Koło zamachowe lub flexplate przenosi energię obrotową rozrusznika na silnik. Jeżeli rozrusznik obraca się, natomiast silnik nie obraca się, sprawdź wszystkie zęby na kole zamachowym / flexplate, aby upewnić się, czy nie są one nadmiernie zużyte, uszkodzone lub niekompletne. Kontrola uzębienia koła zamachowego / flexplate może być wykonywana przez port montażu rozrusznika, jeśli nie, jest dostępna płyta kontrolna. Sprawdź wszystkie zęby na kole zamachowym / flexplate.
 • Uszkodzony zespół napędowy rozrusznika może powodować podobne objawy jak uszkodzone koło zamachowe / flexplate. Jeżeli zrębnik rozrusznika poprawnie zazębia się z kołem zamachowym / rozrusznikiem i nie obraca się, należy sprawdzić rozrusznik pod względem zużycia mechanicznego lub uszkodzenia.
 • Rozrusznik może zostać zainstalowany w pozycji odwróconej w dół. Sprawdź zgodność z instrukcją montażu.
4. Czy układ rozrusznika klika przy uaktywnianiu? 
 • Jeśli przy uruchamianiu rozrusznika słyszalne jest klikanie i rozrusznik nie obraca się, cewka może nie otrzymywać napięcia niezbędnego do pełnego wzbudzenia. Sprawdź obwód rozrusznika pod względem uszkodzeń, luźnych zestyków, zabrudzonych lub skorodowanych złączy.
 • Jeżeli elektromagnes otrzymuje właściwe napięcie, złącza cewki mogą być przepalone. Przy sprawdzaniu cewki przestrzegaj procedur i środków bezpieczeństwa zalecanych przez producenta pojazdu.
 • Sprawdzaj napięcie akumulatora. Naładuj lub wymień go w razie potrzeby.
5. Czy podczas próby uruchomienia silnika słyszalny jest odgłos stukotania? 
 • Stukot może być związany z fizycznym uszkodzeniem koła zamachowego / flexplate. Sprawdź całe koło zamachowe / flexplate pod kątem pęknięć, wgnieceń, braku okrągłości, itp.
 • Niesprawna cewka rozrusznika lub uszkodzony rozrusznik mogą również powodować stukot. Przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu odnośnie procedur i środków bezpieczeństwa przy sprawdzaniu cewki i rozrusznika.
 • Akumulator musi być w pełni naładowany (12,6 V), zgodnie z zaleceniami producenta, natomiast przewody akumulatora i zaciski muszą być w dobrym stanie i muszą być czyste.
 • Innymi powodami nadmiernego hałasu z rozrusznika mogą być również nadmierne starcie, zużycie końcówek uzębienia zębnika /wieńca zębatego lub słabe przesuwanie lub zazębianie zębnika.
6. Czy rozrusznik nie obraca się w ogóle (bez żadnego hałasu z wyłącznika magnetycznego)?  
 • Elektrolit w akumulatorze może mieć słabą gęstość i niski poziom i w takim przypadku należy sprawdzić akumulator.
 • Może występować słaby zestyk obwodu przełącznika rozrusznika, lub alternatywnie, może mieć miejsce nieprawidłowe działanie cewki wciągającej lub rdzenia wyłącznika magnetycznego.
7. Czy rozrusznik nie obraca się w ogóle (ale występuje hałas z wyłącznika magnetycznego)?  
 • Gęstość elektrolitu w akumulatorze może być niska i może mieć niski poziom i w takim przypadku należy sprawdzić akumulator.
 • Inną przyczyną może być luźny zestyk złącza przełącznika magnetycznego, lub alternatywnie, może występować usterka montażowa silnika (np. brak warstwy, zużycie szczotki).